Full 1582 tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung 2021 mới nhất

Full 1582 tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung 2021 mới nhất

By Sachvui - 8 Tháng Một, 2022
Rate this post

Cập nhật 11.11.2021: Để phục vụ cho các bạn ôn thi công chức năm 2021, sachvui.cc đã biên soạn bộ tài liệu bao gồm 1.875 câu hỏi trắc nghiệm môn Kiến thức chung theo Nghị định 138/2020 của Chính phủ về ôn thi vòng 1 công chức, bao gồm các luật, nghị định mới nhất đến tháng 11.2021, bao gồm như sau:

Môn thi Kiến thức chung: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi là 60 phút

STT

Luật, Nghị định sử dụng

Số lượng câu

Ghi chú

1

Hiến pháp 2013

216

2

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Cán bộ, công chức

108

Hợp nhất Luật CBCC 2008 và sửa đổi 2019

3

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

60

chỉ làm phần cán bộ, công chức

4

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

7

chỉ làm phần cán bộ, công chức

5

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

60

6

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương

187

7

Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

155

Hợp nhất Luật VBQPPL 2015 và sửa đổi 2020

8

Văn bản số 01/VBHN-BNV 2020 hợp nhất quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

100

Hợp nhất NĐ số 24/2014 và NĐ số 107/2020

9

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

90

10

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

65

11

– Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. – Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2013 sửa đổi Nghị quyết 30c/NQ-CP

122

12

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2019 hợp nhất Luật Tổ chức Chính phủ

90

13 Điều lệ Đảng 120 14 Nghị định 61/2018 về một cửa liên thông 85 15 Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM 117

Tổng

1.582

Update 11.11.2021: 16 Nghị quyết 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 số 5. Làm và chấm điểm online 100 17 Thông tư 02/2021/TT-BNV tiêu chuẩn, xếp lương đối với công chức hành chính, văn thư 135 18 Nghị định 62/2020/NĐ-CP vị trí việc làm và biên chế công chức 40 19 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 132 20 Hệ thống chính trị, Bộ máy Nhà nươc 60 21 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 90 22 Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ 60 23 Nghị Quyết 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả update 24 Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành trung ương về thi hành điều lệ Đảng update 25 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng update Cấp xã:

1. Nghị định 112/2011/NĐ-CP công chức xã phường thị trấn, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: 106 câu 2.Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố: 60 câu

Bộ Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung năm 2021 bao gồm bản có đáp án và không đáp án, giúp bạn dễ dàng làm và đối chiếu kết quả

Bạn nào thực sự có nhu cầu cần tài liệu ôn thi công chức môn Kiến thức chung này có thể inbox Fanpage hoặc Zalo 0983738318 ( Mrs Hiền). ► Tham khảo đề thi trắc nghiệm kiến thức chung ôn thi công chức. Làm và chấm điểm online ► Tham khảo Trọn bộ 100 đề thi công chức Tiếng Anh bậc 2,3,4 (trình độ A2,B1,B2). Làm và chấm điểm online

0/5 (0 votes)